ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใส มั่นใจให้คำปรึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ<>
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
เครือข่ายตรวจสอบภายใน แบบฟอร์มต่างๆ
โปรแกรมระบบบัญชีออนไลน ความโปร่งใส/มาตรการป้องกัน กฏ ระเบียบ มติค.ร.ม.ที่เกี่ยวข้อง

 

กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ภาพกิจกรรมอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงาน สกสค.นครสวรรค์

สำนักงาน สกสค.อุทัยธานี